HU
Magyar
HU
Magyar
GB
English
Weboldal címe
Weboldal alcíme
#Forever  #Love  #Photos

​​A TEREMTŐ LÉTE ÉS LÉTREJÖTTE

A TEREMTŐ LÉTE ÉS LÉTREJÖTTE

Előzmény: hogy gondolataimat közérthetőbben kifejezhessem, alkalmaztam saját készítésű képeket, de szükségesnek véltem a „nagyok” által készített képeket és leírásokat is alkalmazni, mindig közzétettem a kép és leírás készítőjének adatait, ezért köszönettel tartozom az alkotóknak!

Az emberiség két nagy csoportra bontható, a Hívők és a nem hívők csoportjaira. Ezen belül is elkülöníthetők vallási csoportok, mint a katolicizmus, az iszlám, a buddhizmus, és még sokféle vallás, és az jó, hogy az emberek tartozni akarnak egy közösséghez, ahol jót is tanulhatnak.
Magam sokáig azt hittem, nem vagyok hívő, mert nem hiszek Isten létében. Isten bennünk van, a tudatunkban és lelkünkben. A Teremtő alkotó egy végtelen entitás, aki létrehozta a mi Világegyetemünket, annak anyagát és működésének törvényszerűségét, fizikáját.
Ahogy múltak az évek, egyre többet olvastam, és az így szerzett tudást magamba építve, folyamatosan egyre kíváncsibb lettem. Magamat tudatosan képezve, így egyre több mindent megértve, eljutottam arra a szintre, hogy gondolkodásom teljesen megváltozott. Megértettem olyan tudományos fogalmakat, eredményeket is, amelyeket a legnagyobb kutatók, tudósok hoztak létre és fogalmaztak meg, a Fizika és az Asztrofizika terén.Magam is csodálkozom, hogyan jutottam erre a tudományos szintre.
De minél többet értek és tudok, egyre kíváncsibb vagyok.
Einstein úgy írt magáról,” Ő egy egyszerű ember, csak rendkívül kíváncsi.”
Nem hiszem magamról, hogy Einstein tudásával rendelkeznék, de a rendkívül kíváncsi szintet Én is elértem. Sőt ennél egy kicsit többet is. Az „astronomyknowhow.hu” internetes oldalamon, csillagászati, asztrofizikai tanulmányokat tettem közzé, melyek szépen mutatják, hogy fejlődésemben meddig jutottam. Magyar és angol nyelven közzétett tanulmányaimat folyamatosan olvassák az érdeklődők.
Hosszú utat jártam be az asztrofizika tudomány világában, és a „Nagyok”, Einstein, Bohr, Heisenberg… rávezettek arra, hogy csak a tényeknek higgyek. Így jutottam arra a megállapításra, hogy mindenképp volt és van egy TEREMTŐ, aki létrehozta előre tervezett módon az ismert Világegyetemet, de az is lehet, hogy több világegyetemet is létrehozott. A további életemet a Teremtő műveként képzelem el. Ennek alapján csak a tényekre hivatkozva haladok előre a tudomány világában.
Új gondolatokat megismerve, valamint az időközben megismert, nálam, magamban felmerült tudományos tények alapján jutok új tudományos megállapításokra, és ha azok megállják a tények bírálatát, akkor közzé teszem, pl. ebben, „A Teremtő” című munkámban.

A Teremtő léte és létrejötte 

 A Világegyetemben a kvantumfizika szerint, virtuális valóság van, az üresnek hitt terében hatalmas mennyiségű virtuális anyag létezik. Sokszor előfordul, hogy a virtuális valóságból, valós anyag jelenik meg, amely kapcsolatba lép másfajta virtuális, épp akkor megjelenő anyagokkal, majd újból eltűnik. Ebből következően a Világegyetem telve van anyagokkal, amelyek önálló életet élnek. Ilyen virtuális, de mindenütt jelen lévőnek tartom a Teremtő létét.
A Teremtőt is meg kellett teremteni. Úgy jöhetett létre, hogy a Világegyetemben jelen lévő és más, már erősen feltételezett világegyetemekben meglévő hatalmas tudás, információ és alkotó erő összegződött gondolati kisugárzás által a TEREMTŐBEN! Ez az Ő keletkezése, Ő is fejlődés útján jött létre, és tovább fejlődik.

 Ez a teremtő erő és tudás csak fokozódik, ahogyan fokozódik a világegyetemekben lévő magasabb tudás, tudomány, információ és technológia. Tudott dolog, hogy a Nagy Bumm óta létrejött Világegyetemünket alkotó atomok, molekulák örökké tartó kapcsolatban vannak egymással (pl. így tud haladni a gravitációs hullám). Ezek összességének információi, tudása összegződik a Teremtő létében és alkotó erejében. A teremtés nem állt meg, és nem is fog soha!

Állítom, hogy a Teremtő léte végtelen, a Földön vagy az Univerzumban bárhol létező tudatos lények tudása, gondolati energiája a Teremtő további létét fokozza, és így válik végtelen nagyságú tudattá a Teremtő. 
A Teremtő nem egy személy, és biztosan nem hasonlatos az emberekhez. Olyan magas tudással rendelkezik, melyhez képest az emberek, a tudósok nagyon keveset tudnak. A Teremtő képes hihetetlenül magas tudásával, alkotó erejével világegyetemeket létrehozni, az abban lévő anyagokat megalkotni, és az anyagok működését lehetővé tévő fizikát megvalósítani. Képes volt gondolkodó életet létrehozni egy erre a célra kijelölt Föld bolygón.
Megalkotni az ember nevű életet, aki mindig kíváncsi és közelíteni akar a Teremtő tudásához! 
Azt sem tartom lehetetlennek, hogy 4 milliárd év múlva, mielőtt a Nap a Földdel együtt megszűnik, az akkor létező emberek megközelítik a Teremtő tudását, így egy új, más létformát hoznak létre egy új bolygón.

Milyen tudományos tények bizonyítják a Teremtő létezését?!

Az alábbiakban hosszan sorolom fel a fizikai érveket, amelyek bizonyítják a Teremtő létét. Az érvekkel lexikont is meg lehetne tölteni, de nem kívántam ennyire hosszan érvelni.

 •  A Nagy Bumm
  Nem a semmiből keletkezett, voltak előzmények, amelyet „A Világegyetem nem szűnik meg – Mi volt a Nagy Bumm előtt?” https://astronomyknowhow.hu/hu/a-vilagegyetem-nem-szunik-meg--mi-volt-a-nagy-bumm-elott  – című disszertációmban tettem közzé. A Világegyetem létrejöttéhez anyagra volt szükség, ehhez atomok kellettek, ezért a Nagy Bumm-mal létrejött az anyag kezdete. Minden atom azonos pillanatban keletkezett, az én testemben számtalan atom létezik más-más csillagok robbanásából, tehát olvasómmal és másokkal is „rokonok” vagyunk. A Nagy Bumm után tervezetten indult be a Világegyetem fizikája.
 • A kvark- gluon  plazma
  Először egy nagy plazma keletkezett, amely mindent tartalmazott ahhoz, hogy megvalósulhassanak a Nagy Bumm után 300 ezer évvel az atomok. Ekkor a plazmából kialakult protonok és neutronok összekapcsolódtak, a protonok és neutronok képesek átalakulni, egyik a másikba, és vissza is. Az időközben szintén létrejött elektronnal társulva megalkották az első atomot, a hidrogén atomot, amely ma is a Világegyetem 85%-át alkotja.
 • Az atomok

Fénykép készült egyetlen atomról                                               A képen az egyes atomi kötések hossza is látható.
2010.09.29. Origo                                                                           A világosabb és sötétebb foltok az elektronsűrűséget jelzik.  (Fotó: IBM)

 • Az ismert Világegyetem minden anyaga atomokból áll!
  Az atommagot Rutherford fedezte fel, 1911-ben. Az atommag nem egy zárt golyó, burokkal, hanem sűrűsége a széle felé lassan csökken. Az atommagban a protonok és neutronok azonos számban vannak, és számuknak megfelelően elektronpályák léteznek, amelyeken elektronok vannak, olyan módon, hogy a pályájukon, mindenütt jelen vannak egyszerre. Ezek határozzák meg a későbbiekben a vegyi kapcsolatokat. Ahhoz, hogy a proton és a neutron együtt maradjanak, mezonra volt szükség.
Neve Jele Relatív tömege Relatív töltése
Proton p+ 1 1
Neutron n0 1 0
Elektron e- 1/1840 -1

Honnan erednek a kölcsönhatásokat közvetítő részecskék, a mezonok?

Egyszerűen a semmiből, tehát a határozatlansági elvvel összhangban kapunk valamit a semmiért.

Az Ősrobbanás visszhangját, vagyis a kozmikus háttérsugárzás fotonjait észlelve, talán mi magunk hozzuk létre az Ősrobbanást, és ezáltal az egész Világegyetemet. Ha Wheelernek igaza van, akkor talán Feynmannak is, mint ő gondolta, amikor kijelentette, hogy a „két-réses kísérlet” tartalmazza az egyetlen igazi rejtélyt.

Két-rés kísérlet ábrázolása                                                                               Egyetlen titánatom mágneses mezeje (Figyelő 2019.07.11.)

Az atomok világában rejtelmes kvantumhatások érvényesülnek, valamint érvényes a két rés kísérlet, amellyel hol hullámnak látjuk az elektront, de ha ránézünk szemsugarunkkal a kísérleti műszerre, akkor az anyagnak látjuk az elektront, azaz összeomlik a függvénye. Azt nem tudjuk, ha elfordulunk, a két rés kísérlet végzésekor, a hátunk mögött mi történik a fotonokkal.  
Pedig bizonyosan vannak történések,
„https://astronomyknowhow.hu/hu/szemunk-sugara-a-newton---atom---kvantum-fizika”. 
Az atomokban szükséges a protonok és neutronok jelenléte, de ezek azonos pozitív töltésűek, ezeket a magerő tartja össze, így tud egyben maradni az atommag a mezonok hatására. Ezeket Niels Bohr és Werner Heisenberg kísérletezte ki, és bizonyította be. 

Kiváló tudósaink nem a Világegyetemet teremtik meg, csak működését, segítenek számunkra megérteni! 
Az atommagok alakja jellemzően gömbszerű, a fizikában ez a gömb alak a legoptimálisabb forma.  Az atomok világa egyre jobban bővült azáltal, hogy egyesültek egymással, pl. hidrogénből hélium lett, majd az így felépülő anyagfelhőben örvénylések, csomósodások által létrejöttek új óriáscsillagok, melyeknek közepében beindult a magfúziós reaktor, amely további atomegyesítésekkel új atomszerkezeteket, új anyagokat hozott létre. Ezek az óriás csillagok (pár százezer év alatt?) életük végére értek, és felrobbanva, a bennük lévő időközben keletkezett új anyagokat, atomokat szétszórták.

 • Galaxisok kialakulása
 • Ebből a szétszórt anyagfelhőből új csillagok jöttek létre, amelyek gravitációs tömegvonzásuk alapján csoportosultak, és galaxisokká alakultak.
 • A csillagkeletkezés végtelen folyamata
 • A csillagkeletkezés a Nagy Bumm-mal nem fejeződött be, ma is születnek új csillagok, azokban is működik a magfúzió, létrehoznak új anyagokat, és felrobbanva, azokat szétterítik a Világegyetemben. Ez a folyamat nagyon sokszor megismétlődve tette lehetővé azt, hogy pl. a földi élőlények és az ember testét alkotó anyagok, atomok, molekulák anyaga létrejöjjön, megvalósuljon.

Csillag keletkezés az M-42 ködben, műszer: Meade lx 200, optika átmérő 355mm,
​fókusz: 3555mm, expozició: 300sec, ISO 1600, Készitette Hollósi Ferenc 2021-10-03

 • Az atomokban működő erős nukleáris magerő,(az atomfegyverek anyaga) ha csak négy százalékkal több lenne, akkor a Big Bang utáni kezdetben elégett volna a Hidrogén és Héliummá alakult volna át, ekkor nem jöhetett volna létre az ember és az élet.
 • Ha 10 százalékkal csökkenne az erős kölcsönhatás, akkor nem jöhetnének létre a Hidrogénnél nehezebb elemek.
 • A Hidrogén átalakulása héliummá létfontosságú az élet létrejöttéhez az kialakuláshoz, csak 7 ezreléke alakulhat át energiává, tízezrednyi eltérés esetén a Hidrogén elfogyna, és az élet nem jöhetett volna létre a Földön.
 • A Szén az élet létrejöttéhez abszolút szükséges feltétel.
 • Szén úgy keletkezik, hogy a radioaktív Berillium magába olvasztja a Héliummagot, csakhogy a Berillium élettartama a másodperc két és fél milliomod része, ezért az ütközéskor a Hélium és Berillium ütközési energiája azonos kell, hogy legyen, ahhoz hogy szén jöjjön létre.
 • A csillagok belsejében fúziós reaktor működik hatalmas hőt termelve, ezt a nagy hőt ki kell bírnia a szénnek és ezek a körülmények is léteznek.
 • Amikor két nikkel atommag a fénysebesség 85%-ával ütközik, számos részecske repül szét, és teljesen új, ismeretlen részecskék is keletkeznek. Az ilyen kísérlet segíti a szupernóva robbanás értelmezését.

Ez is bizonyítja a Teremtő magas szintű, számunkra bonyolult gondolkodását és fizikáját. Amikor úgy hisszük, hogy megértettük a Teremtő gondolatát, mivel felfedeztünk, megoldottuk valamit az asztrofizikában, az új tudás birtokában, új megoldandó kérdések merülnek fel, és várnak megoldásra! Például a sötét, anyag sötét energia.

 Millió éves kagyló lenyomat és mellette egy láblenyomatot is látok.                                    https://cms.sulinet.hu/get/d/f3b75381-982f-4db9-8c35-                                                                                                                                                                                                                    1cb093d357f0/1/8/b/Large/K0189.jpg

 • A Föld magjában folyékony vas és nikkel van, amely mágneses mezőt hozott létre a Föld körül, ez a mágneses mező megvédi a Földet a napsugárzás és más káros sugárzás ártalmas hatásától.
 • Ha a Föld 5 százalékkal közelebb, vagy 15 százalékkal távolabb lenne a Naptól akkor nem jöhetett volna létre élet a Földön Mivel, ha közelebb lenne a Naphoz a Föld, akkor a forróság, ha távolabb lenne a Föld, akkor a fagy gátolta volna az élet létre jöttét.
 • A Hold létrejötte módosította a Föld forgástengelyének dőlésszögét pont megfelelőre. Így alakultak ki a Földön az évszakok, a kellemes klíma, ami lehetővé tette az élet kifejlődését.
 • A Hold sokkal előbb létre jött, mint a Földön az élet kialakult volna, ezt az is igazolja, hogy a női ciklus közel megegyezik a hold ciklusával. Az eltérés abból is lehet, mivel a Hold évente 2-3 centimétert távolodik a Földtől.
 • Az Antropikus (emberi) elv azt írja, hogy az emberi élet számára lett teremtve a Föld. Ezzel az antropikus elvvel egyetértett Stephen Hawking, a nagy fizikus is.
 • A Világegyetemet arra tervezték, hogy Élet legyen benne! 
  Az eddig felsorolt különleges fizikai, atomi és sok más egymással szorosan összefüggő körülmények, nem véletlenül jöttek létre, az élet jöttét várták, azért lettek létrehozva.

 • A Világegyetemet, a Tejutat, a Naprendszert a bolygókkal, benne a különleges tulajdonságú Földdel, hozta létre Teremtő, tudatosan megtervezett céllal az általa megteremtendő, a fentiekben leírt különlegesen precíz kivitellel a jövendő élet az ember számára.
 • A Föld maga is egy élet, fém magja van körülötte folyékony fémmel, amelyek együtt létrehozzák a Föld mágneses terét, amely megvédi a földi életet a naptól és a Világűrből jövő káros sugárzásoktól.
  Felszínének cca. egyharmadát földrészek alkotják, kétharmada sós vizű óceán. Az óceán a nap hatására párolog, ami felhőt képez, azokból pedig eső esik, ami nem sós.
  Ez az eső táplálja a növényeket, állatokat és az embert is. Sajnos van, amikor az esők rettentő viharokkal árvizeket képeznek. Ezeket a hirtelen kialakuló esőből kialakuló árvizeket a tudósok a Föld felszíni hőmérsékletének ember által okozott emelkedésével indokolják.
  Az így kialakult hatalmas viharok és esők energiája több atombomba robbanás energiájának felel meg. Nem ritka a földrengés sem, ami borzasztó erővel rombol, de talán ennél is rosszabb a vulkánkitörés, ami mindent elsöpör a vulkánból kitörő forró magmával. Az óceánokban vannak hosszú áramlatok pl a meleg Golf-áramlat, amely a Mexikói öbölből indul, és Anglia időjárását határozza meg.
  Egyszóval a Föld, élő!
 • A Föld tömege naponta 2,5 tonnával gyarapszik a Világűrből érkező és rá hulló mikro-meteorok által.
  A Föld külső felületének kétharmada óceán, a vize sós. Kb. 200 ezer fajta élőlény létezik benne. Az óceánok vize a világűrből érkező jég és magas víztartalmú meteorok által keletkezett. Nem a Földön jött létre. Mennyisége pont olyan mértékű, melynek párologtatásával időjárást, felhőket tud létrehozni, a felhőkből desztillált víz hullik le, és a szárazföldek növényzetét ezzel táplálja. Ez a víz táplálja az élőlényeket, miután átszivárgott a föld kérgében, és ásványi anyagokkal gyarapodva ihatóvá vált, így mi, emberek is ezt fogyasztjuk. 
  Itt meg kell említeni, hogy a fentiekből is kiderül, a Föld egy élő organizmus, amely folyamatosan változik. Van egy társa, a Hold, amellyel szimbiózisban él. Ez a működés tette lehetővé az élőlények megteremtését, azok kialakulását, és rengeteg új szabályt létrehozva az ember működését.
  Amint már írtam, kb. 200 ezer fajta élőlény létezik az óceánokban. Ezek teljesen elkülönült élővilágot alkotnak a Földön, és segítik az ember táplálkozását is. Ugyanakkor ebben az élővilágban vad farkastörvények uralkodnak, és a legerősebb győz, elfogyasztva a kisebbet.
 • A Föld cca 4 milliárd éve létezik, ami számunkra rettentő hosszú idő, de úgy látom, a Teremtőnek az idő más léptékű értékű, várnia kellett, amíg bizonyos az élethez szükséges atomi energetikai kémiai fizikai folyamatok lezajlanak tervezetten, hogy létrejöhessenek a Földi élet feltételei.
 • A Földön az élet egy DNS kettős spirálú különleges, táplálkozni és önmagát másolni képes, sejt alkotórésszel jött létre. Ezt a DNS-t már teljesen megismerték a tudósok, sőt módosítani is tudják, A már ismert vegyi anyagokból modellálva a Földnek a DNS keletkezéskori hőfokát, a vizet, a villámokat, de a mai napig nem tudtak DNS-t előállítani, pedig a legkiválóbb tudósok a legjobban felszerelt laboratóriumokban kísérleteznek a DNS előállításával.
  Még nem érte el az emberiség azt a tudást, amire Teremtő képes, új életet létrehozni, életformákat, DNS-t nem tud teremteni. De fejlődés nem áll meg!
  Az evolúció rengeteg téves kísérlettel fejlesztette az életet.

 • ​Két fő irány létezik, növényvilág és állatvilág jött létre, és fejlődött sok millió éven keresztül.
 • A növényvilág ma már magot termeszt, és abban a kis magban létezik a növény minden tulajdonsága, színe, leveleinek száma, alakja, a leveleit tartó ágak, az azt tartó szél és eső álló törzs mérete, a növény magassága, valamint az a tulajdonsága, hogy ismeri az évszakok változását, és annak megfelelve magot termel, azt messze repítve reprodukálja önmagát újra, újra, és újjászületik. A növények érzékenyek a fényre, vízre, ha sok, ha kevés, érzékelik a hangokat, a mágneses teret, égtájakat, eközben a növényt is érinti a betegség, az idős korral járó elmúlás is.

Az Univerzum szerintem végtelen, amint azt közzétettem már az interneten, honlapomon, a „https://astronomyknowhow.hu/hu/a-vilagegyetem-vegtelensegenek-bizonyitasa” című dolgozatomban.

A végtelen kiterjedésű Univerzumban számtalan Világegyetem létezik a mi Világegyetemünk egy a sok közül, ezek a Világegyetemek egy végtelenül nagy atom részeként, anyagot alkotnak! Ez az anyag, alkotás, még nagyobb és nagyobb méretben sokszorosan folytatódik. Ezzel az állításommal jól lehet magyarázni a végtelen tér létét!

Az ismert Világegyetem https://en.wikipedia.org/wiki/File:2MASS_LSS_chart-NEW_Nasa.jpg

Amit eddig leírtam, tökéletesen bizonyítja a Teremtő által tervezett és megvalósított keletkezést.
 Fizikai tények támasztják alá, amelyek igazolják a Teremtő és Tervező létét és folyamatos működését. Nem elfogadható az az elképzelés hogy az Univerzum, benne a Világegyetemekkel csak a semmiből lett. A semmiből nem lesz semmi. Kellett hozzá a Teremtő, az általa létrehozott Univerzumban, hogy a mi Világegyetemünk is létrejöhessen általa!

Nagyon sok Hit és vallás létezik. Az emberek keresik a Békét, a nyugalmat, szeretetre vágynak, tűzön-vízen át, hinni akarnak önmagukban. Szerintem két Isten létezik, az első, amely bennünk van, és gondolatainkat, tudatunkat formálja.
A másik, a Teremtő, amely létrehozta az ismert Világegyetemet, abban a Naprendszert és a Földet, abból a célból, hogy ott megteremtse a gondolkodó lényt, aki hozzá kíván hasonulni, az Embert!
Az ellentmondóknak az általam leírtakról, a Teremtő létéről az a véleményük  lehet, hogy mindezek az általam is felsorolt rendkívül finom, ugyanakkor nagy energiájú történések a Nagy Bumm után mind előfordulhattak volna véletlenül is. Ilyen módon is létrejöhetett volna a Világegyetem?
Igen ám, de mai tudásunk szerint is nemcsak az ismert Világegyetem létezik, de annál több is, elképzelhető végtelen számú Világegyetem is, és Végtelen számú véletlen nem létezik!
De vannak kételkedők, ellentmondók, akik szerint az Istenhit, és a HIT a döntő.
A Világegyetemet Isten teremtette saját képére, és benépesítette emberekkel, és imádkozni lehet a jó Istenhez, és ha bűneinket megbánjuk, imákkal megbocsátást, feloldozást nyerünk.

Az ateisták is a leírtakhoz tartoznak, akik semmiben sem hisznek, de Istenben semmiképp.

Végső bizonyíték arra, hogy a Teremtő mégis létezett, létezik: Műve a Világegyetem, a gondolkodó, teremtő élet létrehozása, mely által a Teremtő önmagát sokszorozza meg.
A Nagy Bummal determinált, elrendeltetett a Világegyetem minden jövőbeni történése, beleértve a Föld és az élet létrejötte, az ember megszületése. Jó lenne tudni a Teremtő gondolatát az ember jövőjéről!
A Világegyetem olyan tökéletesen lett megteremtve, ami intelligenciára utal és olyan pontossággal, ami szándékosságra utal. Nem lehetséges az, hogy létezésünk a véletlen műve, azért nem, mivel minden determinálva, elrendeltetve van, előre meghatározott, előre elrendelt a kezdetektől.

A híres tudós és filozófus, Aquinói Szent Tamás (1224-1274) véleménye a Világ teremtéséről:

„A dolgok mozgásban vannak, tehát létezik egy első mozgató

A dolgoknak oka van, tehát létezik egy kezdeti ok

A dolgok léteznek, tehát teremtő is van

A tökéletes jóság létezik, tehát létezik annak forrása is

A dolgokon terv látszik, tehát azok valamely célt szolgálnak”

PORBÓL LETTÜNK - PORRÁ LESZÜNK! Régi, igaz sors képet vetít előre, teljesen igaz a mondás ma is.

Egy kis eltéréssel, igaz a mondás, számtalan csillag robbanás porából jöttek létre azok a különleges atomok és anyagok, amelyek lehetővé tették az életet, az ember létrejöttét. Tehát a csillagokból születtünk. Az elmúlásunk után a porainkból megmaradó atomok, csatlakozva más életet létrehozó atomokhoz új életet alkotnak, hoznak létre. Így is megvalósul a nagy körforgás a folyamatos születéssel és elmúlással.
Erről részletesen a
” https://astronomyknowhow.hu/hu” Az „Örök élet” című tanulmányomban azt írom, hogyan lehetséges, hogy az elmúlásunkkal mégsem szűnünk meg, van további élet.
 Az eddig leírtakból az is kiderül, hogy a tudásunkkal, a fejünkben lévő gondolatainkkal csatlakozunk a TEREMTŐHÖZ és az Univerzumhoz, ezáltal IS az örök élet lehetséges. 

Tisztelt olvasóm fogadja elismerésem, hogy végigolvasta gondolataimat a Teremtőről jelen disszertációmban. Nem biztos, csak remélem, hogy gondolataimat elfogadja-elfogadják, de az is lehetséges, hogy túl korán írtam le, még nem elég fejlett az emberi gondolkodás a jövő és az új dolgok befogadására.

Amennyiben tetszett az értekezés vagy más véleményed a leírtakkal kapcsolatban, kérlek írj pár szót!          Hollósi Ferenc - 2020 augusztus 17. Budapest

Amennyiben tetszettek a leírtak, vagy más véleményed a leírtakkal kapcsolatban,
​kérlek írj pár szót ! 

Hollósi Ferenc - 2020 augusztus 17. Budapest